Home
Random Jokes
Submit a Joke
Jokes by Email
Webmasters

Dick Cheney JokesBe the first to rate this joke!

Rate This Joke
5 - Joke Totally Rocks! 4 - Great Joke 3 - Good Joke 2 - Ok Joke 1 - Joke Sucks!
More Dick Cheney Jokes
Dick Cheney Jokes spacer image